Terms of use

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, illetve a magyar és külföldi állam joga alapján létesített jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban Regisztrált Tag) és a smartface.tv oldal üzemeltetőjeként az Online Content Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Üzemeltető) szolgáltatási jogviszonyát, amely jelen általános szerződési feltételek, mint az Üzemeltető ajánlatának a Regisztrált Tag által történő elfogadásával jön létre.

1. A Szolgáltatási jogviszony

1.1. A jogviszony létrejötte

A szolgáltatási jogiszony az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával, smartface.tv regisztrációs oldal kitöltésével, valamint a Szolgáltatás kiválasztásával jön létre a Regisztrált Tag és Üzemeltető között.

1.2. A Szolgáltatás tartalma

A szolgáltatás csak és kizárólag Regisztrált Tagok számára érhető el. A Smartface Privát oldal létrehozása díjmentes, a Smartface Business oldal előre fizetendő éves szolgáltatási díj ellenében vehető igénybe (vagy ettől eltérően a megbeszéltek szerint) a smartface.tv weboldalon.

1.2.1. A Szolgáltatás

A szolgáltatás egy internetes adatbázis és a hozzá tartozó qr-kód felhasználásával alkotott komplex szolgáltatás.

A qr-kódokat tetszőleges felületeken helyezheti el, hogy szükség esetén azok leolvashatóak legyenek.

A qr-kódot okostelefonokra telepített leolvasó segítségével bárki könnyedén lekérdezheti. Regisztrált Tag a qr-kód mögötti tartalmat saját felelősségére, saját kezűleg hivatott szerkeszteni. Üzemeltető nem vállal felelősséget sem a Regisztrált Tag által qr-kód mögött elhelyezett tartalmáért, sem a smartface.tv weboldalon megadott adatok helyességért.

1.2.2. Szerzői jog

Az Online Content Kft. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azokat bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni kizárólag az Üzemeltető kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A honlapon történő elhelyezés önmagában nem tekinthető a hozzájárulás megadásának.

Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért. Tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában még részeiben is.

A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos.

Az Üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy Regisztrált Tagok saját, személyes használatra a weboldal kivonatait saját számítógépükön tárolják, vagy kinyomtassák. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz azonban az Üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

Az Üzemeltető tiszteletben tartja a szerzői jogokat és az oldalon engedély nélkül nem használja mások szellemi termékeit és tudatosan nem sérti meg az idevágó jogszabályokat.

Az Üzemeltető az itt leírtakon kívül semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban. A honlap Üzemeltetője, illetve esetleges megbízottja fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

1.3

A Regisztrált Tagság megszűnik, ha

valamely fél meghal vagy jogutód nélkül megszűnik,

a szolgáltatás nyújtása tárgytalanná válik, a Szerződés lehetetlenül,

az Üzemeltető gazdasági körülményeiben olyan lényeges változás következik be, hogy nem várható el tőle a szolgáltatás további nyújtása,

ha a Szerződést bármelyik Fél a másik Félhez címzett elektronikus levélben a fordulónapra felmondja (a levél beérkezéséről a másik fél visszaigazolást küld),

a Regisztrált Tag nem fizeti meg a szolgáltatási díjat; ebben az esetben a jogviszony a befizetés esedékességétől számított 30. napot követő napon minden további jogcselekmény, jognyilatkozat nélkül megszűnik.

A Tagság megszűnése esetén a rögzített adatok a Tagság megszűnéséről történő értesítést követő 30 napon belül törlésre kerülnek.

1.4. Jogok és kötelezettségek

Regisztrált Tag kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a smartface.tv honlapon részleteiben is megismerhető szolgáltatását igénybe kívánja venni.

Regisztrált Tag vállalja, hogy a regisztráció során, illetőleg a későbbiekben csak bizonyíthatóan valós adatait adja meg az Üzemeltető részére. A regisztráció során vagy a későbbiekben megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag az adatokat szolgáltató Regisztrált Tag felelős.

Regisztrált Tag hibájából jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal. Regisztrált Tag kijelenti és vállalja, hogy a szolgáltatási díjat nem követeli vissza a határozott időtartam lejárta előtt. Regisztrált tag hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. Regisztrált Tag hibás, téves megrendelésből fakadó kárt a Regisztrált Tag maga viseli.

Az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az weboldal nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

1.5 A felelősség korlátozása

A smartface.tv weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevétele feltételezi, hogy a Regisztrált Tag, mint fogyasztó tudatában van az internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

Az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért és emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be -

az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat (pl. vírus),

bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt,

bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,

bármely, papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése,

bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése,

bármilyen program, illetve technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.

Az Üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll és amire közvetlen ráhatása nincs.

Az Üzemeltető nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt, ami a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. Mindenkor Regisztrált Tag, mint fogyasztó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.